No314灰丝美腿美脚写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No314灰丝美腿美脚写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

血之与汗,异名同类,不夺其汗,必动其血矣。肝热心亦热,热伤心气,既不能主血,亦不能作汗。

若因亡津液而转属,必在六七日来,不在一二日间。 此脉绝则死,伏留在足内踝骨上二寸动脉陷中,灸之能还大脉,是少阴之经。

且结胸症,其脉浮大者,不可下,则心下痞而关上浮者,反可下乎?是知口为胃窍,咽为胃门,腹为胃室,喘为胃病矣。

更当探苦欲之病情,于欲大便时,因其势而利导之,不欲便者,宜静以俟之矣。 精神散乱,故眼中生花。

栀子以治烦,枳、朴以泄满,此两解心腹之妙剂也。此心下痞硬,协热而利,表里不解,似桂枝人参证。

厥应下之,而反发其四五日来,恶寒无热可知。脉弦浮者,向之浮大减小而弦尚存。

Leave a Reply