IPX丝袜OL办公室系列番号

IPX丝袜OL办公室系列番号

虚劳之人腰痛肾气虚而不行也。夫以疾病至急,仓卒寻求,治法难得,其要者,汗、吐、下也。

名曰断泄之「泄」字,当是「绝」字,始与下文相属,必是传写之□。师曰:子之所问,脉为医道之根源,当以平旦复会于寸口之时诊之,而虚实见焉。

干姜一累者,以一两为正。脾足太阴之脉,起于大指之端,循指内侧白肉际,过核骨后,上内踝前廉,上□内,循胫骨后,交出厥阴之前,上膝股内前廉,入腹,属脾,络胃,上膈,挟咽,连舌本,散舌下;其支者,复从胃别上膈,注心中。

 身痛,表退而新虚也。 里急者,内虚也,用羊肉补之,『内经』云:形不足者,温之以气,精不足者,补之以味是也。

北方肾脉,其形何似?厥,脉紧,不可发汗,发汗则声乱咽嘶,舌萎声不得前。

见阴攻阳,或攻阳之后,里仍不解,乃复下之者徐彬曰:『内经』所谓用阴和阳,用阳和阴,即是此义。盖以诸脉络于目,而血热则赤,血瘀则黄。

Leave a Reply