theamazingrace在线观看

theamazingrace在线观看

[2]从关冲上行手小指次指岐骨间陷中,握拳取之,液门穴也。 [3]手掌与背,其外体虽混一不分,而其骨在内,乃各指之本节相连而成   [4]若手背与手心,皆坚硬壅肿热痛,必正其骨节,则无后患。

 注:[1]上脘穴,主治肾积奔豚,心积伏梁之证。[25]从关元俞行十八椎下,去脊中二寸,伏而取之,小肠俞穴也。

横骨大赫并气穴,四满中注亦相连,五穴上行皆一寸,中行旁开五分边,肓俞上行亦一寸,但在脐旁半寸间,商曲石关阴都穴,通谷幽门五穴联,五穴上下一寸取,各开中行五分前,步廊神封灵墟穴,神脏或中俞府安。注:[1]足三里穴,治中风,中湿,诸虚,耳聋,上牙疼,水肿,心腹鼓胀,  噎膈哮喘,寒湿脚气,上、中、下三部痹痛等证。

[9]从神阙上行,脐上一寸,水分穴也。其长短阔狭,量病势用之。

[16]从中注上行一寸,肓俞穴也直脐旁去脐中五分。侠溪主治胸胁满,伤寒热病汗难出,兼治目赤耳聋痛,颔肿口噤疾堪除。

 [5]如病不已,更刺三毛上大敦穴左右各一痏,见血立已。洗以散瘀和伤汤,贴万灵膏。

Leave a Reply