No2668嫩模张雨萌私房黑色情趣内衣露傲人豪乳血滴子遮点惹火诱惑写真33P张雨萌秀人网

No2668嫩模张雨萌私房黑色情趣内衣露傲人豪乳血滴子遮点惹火诱惑写真33P张雨萌秀人网

风寒湿三气留滞经脉,故不通而痛。风寒之邪,视诸经筋脉之虚而中之,左虚则左受寒,筋脉急引而斜,右虚反此。

一有拂郁,当升不升,当降不降,当化不化,或郁于气,或郁于血,病斯作矣。 然鼻渊属脑热,云无嚏,于理未的,详欠嚏篇可见矣。

仍入荆、防、白芷、蜂房之属煎,频漱口。若为寒冷所搏,凝结不行,则瘀浊而变为紫黑。

地中之水源于天气,故曰水出高原。 实火,因过食煎炒、浓酒、浓味,蕴积热毒,其证烦渴便闭,宜用重剂润下,泄其积热。

此积痰在肺,肺为大肠之脏,宜大肠之不固也,当与澄其源而流自清。 皮向东南者,煎浓汤调服。

再按外感之寒湿能痹,岂内生之寒湿独不痹乎?此疾盖是毒瓦斯上冲心肺,借此以通心气,便觉思食。

Leave a Reply