jk白丝裙底露屁股图片

jk白丝裙底露屁股图片

伤寒五六日,不结胸,腹濡脉虚,复厥者,不可下。且二味皆甘,甘先入脾,能坚固堤防而平水气之亢,故功胜于甘、术耳。

 虚阳外走,故一身面目悉黄;肺气不化,故小便难而渴;营血不足,故颈项强;少阳之枢机无主,故胁下满痛。 未经汗下而烦躁,为阳盛;汗下后而烦躁,是阳虚。

 三阳惟少阳无承气证。岐伯曰∶“四末阴阳之会,气之大路也。

此篇但论厥阴脉证,虽无外卫之微阳,亦未见内寒诸险证也。无表证则不宜汗,胃未实则不当下。

少阴病,咳而下利谵语者,被火气劫故也;小便必难,以强责少阴汗也。若不知此义而早下之,表以早下而虚热不解,里以早下而胃家不实。

肺主气,肝主血,肺肝二俞,皆主太阳。伤寒一二日至四五日而厥者,必发热。

Leave a Reply